Weekly outline

 • Aktuálně/News

  Vítejte v pracovním modulu Oborové rady (OR) Anatomie, histologie a embryologie. OR je určena pro Lékařskou fakultu v Plzni, 2. lékařskou fakultu a 3. lékařskou fakultu. Zde najdete aktuality a důležité informace k doktorskému studijnímu programu (DSP) Anatomie, histologie a embryologie. Podpora je určena pro uchazeče, studenty, školitele i členy OR. Doporučujeme zapsání se do kurzu jako účastník (vlevo nahoře) -poté můžete očekávat notifikace o aktuálním obsahu e-mailem. Kontakt: jan.nevoral@lfp.cuni.cz; Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Plzni

  Welcome to the support platform of the Scientific Board of Anatomy, Histology & Embryology. The Board is destined for the Ph.D. study at the Faculty of Medicine in Pilsen, the 2nd Faculty of Medicine, and the 3rd Faculty of Medicine. Please, find news and essential information about Ph.D. study in Anatomy, Histology & Embryology. The support is destined for applicants, Ph.D. students, supervisors, and members of the Scientific Board. We encourage you to enroll in the course (see on the top left) and you can expect announcements of actual content henceforward via e-mail. Contact: jan.nevoral@lfp.cuni.cz; Department of Histology & Embryology, Faculty of Medicine in Pilsen

  • Dear colleagues, 

   please, pay attention to the upcoming event: October 11, 2023, Seminar room of the Biomedical Center. See more details at the website: chaperon (cuni.cz)

  • Milí doktorandi, prosím, věnujte pozornost workshopu vědeckého psaní. 10. října, 13 -15:00 hod, online formou. Pro více informací nahlédněte do přiložené pozvánky. 

  • Zajímavá vás uplatnění vašeho výzkumu? Registrujte se na seminář, který proběhne na Lékařské fakultě v Plzni, 24. října 2023! Více informací najdete v přiložené pozvánce. 

  • Milí studenti, nezmeškejte příležitost podání grantové přihlášky GA UK. Zaznamenejte klíčové datum pro podání přihlášek: 6. listopadu 2023

  • Dear students, note the deadline for the submission of your GA UK grant proposal at the Faculty of Medicine in Pilsen: 6th November 2023. Read all details on the website of the grant agency. 

 • O nás/About Us

  Oborová rada (OR) Anatomie, histologie a embryologie garantuje doktorský studijní program, který se uskutečňuje na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni a 2. lékařské fakultě v Praze. Odborností OR pokrývá výzkum pohybového aparátu, cévního systému, kvantitativní histologie a stereologie, neurohistologie, histologie jater, regenerativní medicíny, regulace oplození a časného embryonálního vývoje u člověka i zvířecích modelů. V těchto a dalších odvětvích jsou pravidelně vypisována témata doktorského studia a jsou obhajovány disertační práce.

  Složení oborové rady Anatomie, histologie, embryologie

  Seznam aktivních školitelů

  Nabízená témata doktorského studia

  Dříve obhájené dizertace

  Obecné informace o doktorském studiu na LF v Plzni jsou k dispozici na webu fakulty


  The Ph.D. Study Board (SB) of Anatomy, Histology and Embryology guarantees a doctoral study program, which takes place at Charles University, the Faculty of Medicine in Pilsen and the 2nd Faculty of Medicine in Prague. SB covers with its expertise research on the musculoskeletal system, vascular system, quantitative histology and stereology, neurohistology, liver histology, regenerative medicine, regulation of fertilization and early embryonic development in human and animal models. In these and other fields, doctoral study topics are regularly listed and theses are defended.

  The Ph.D. Study Board (Doctoral Degree Board) in Anatomy, Histology, Embryology 

  List of active supervisors

  Offered topics of the Ph.D. study

  Previously defended theses

  General information about the Ph.D. study program at the Faculty of Medicine in Pilsen is available on the website of our Faculty

 • Výsledky učení doktorského studia/Ph.D. Learning Outcomes

  Absolventi doktorského studijního programu jsou svými školiteli a zkušebními komisemi od počátku vedeni k tomu, aby k datu absolvování byli prokazatelně schopni splnit přiložená zadání.

  Graduates of the doctoral program are guided from the outset by their supervisors and examination boards to be able to by the date of graduation - see the attached file. • Požadavky na školitele/Requirements for Supervisors

  Požadavky na stávající a nové školitele najdete v přiloženém dokumentu. 

  Requirements for existing and new supervisors are summarized in the attached document. 

 • Přihláška a nabídka témat disertačních prací/Admission and The List of Thesis Topics

  Přihlášku do doktorského studijního programu s nástupem 1. 10. můžete odeslat na Oddělení vědy a výzkumu LF v Plzni do 30. 4., společně s dokumenty, jejichž seznam naleznete zde. Pro aktuální nabídku témat disertačních prací na Ústavu histologie a embryologie LF v Plzni navštivte webovou stránku. Kontaktujte prosím potenciálního školitele tématu ještě před odesláním přihlášky do doktorského studia a společně připravte anotaci.

  You can submit your application to the Ph.D. program, beginning on 1st October, to the Department of Science and Research of the Faculty of Medicine in Pilsen, due 30th April. List of the documents that should be submitted you can find here. Find the list of recently offered topics of theses at the Department of Histology & Embryology here. Please contact the supervisor of the appropriate topic before the application for a Ph.D. study in order to elaborate on the annotation.


 • Přijímací řízení/Entrance Interview

  Podmínky a formální náležitosti k přijímacímu řízení platné na Lékařské fakultě v Plzni najdete zde. Přijímací řízení v OR Anatomie, histologie a embryologie probíhá v přítomnosti minimálně dvou členů OR a školitele formou přátelského pohovoru. K jednání doporučujeme připravit prezentaci o tématu v angličtině (max. 10 min.), zahrnující: stručný přehled (naplňující zkoušku obecnou, hodnocena 0 – 30 body), představení hypotézy a zamýšlených metod (zkouška na téma práce, 0 – 40 bodů). Zkouška z anglického jazyka (0 – 20 bodů) je provedena na základě vědecké rozpravy o tématu vedené s uchazečem v angličtině po představení tématu. Hodnocení uchazeče může být bonifikováno až 10 body na základě dosavadní publikační činnosti. Návrh pro přijetí uchazeče je podmíněn minimálním bodovým ziskem 70 bodů.

  You can find all requirements and documents needed for admission process, including the entrance interview held in English, here. In the case of the Ph.D. Study Board of Anatomy, Histology, and Embryology, at least two members of the Board and the supervisor of the applicant are present. We recommend to the applicant a preparation of a brief presentation (approx. 10 min.) dealing with the Ph.D. topic, including: introduction (the test of basic knowledge, 0 – 30 points), hypothesis and methods (test of the Ph.D. topic, 0 – 40 points). English language level is examined due to the presentation and following discussion (0 – 20 points). Existing publication activity can improve the final assessment of the applicant (10 points). Recommendation of the applicant to Ph.D. study requires at least 70 points.

 • Anotace, individuální studijní plán/Annotation, Individual Study Plan

  Sepsání anotace a sestavení individuální studijního plánu (ISP) jsou nezbytné kroky v 1. ročníku doktorského studia. Instrukce pro sepsání anotace a sestavení ISP najdete v dokumentu níže. 

  Annotation writing and Individual Study Plan (ISP) are required in the 1st year of Ph.D. study. Please, follow the attached document for writing the annotation and ISP assembly. 

  Návody k elektronické evidenci studia v SIS naleznete zde.

  Instructions for electronic registration of studies in SIS can be found here.

 • Studijní povinnosti/Study Obligations

  Student musí absolvovat příslušné kurzy a průběžné zkoušky podle stanoveného individuálního studijního plánu. Klíčovou zkouškou je Státní doktorská zkouška (SDZ). Nedílnou součástí jsou požadavky na tvůrčí činnost studenta, tj. 3 publikace v odborných časopisech, z toho 2 práce publikované v časopise s impakt faktorem a alespoň 1 práce prvoautorská. Další povinností je absolvování stáže a účast na vědecké konferenci. Doktorské studium je zakončeno obhajobou disertační práce. Více k podmínkách a studijním povinnostem zde.

  Povinné kurzy

  Ph.D. student in the program of Anatomy, Histology, and Embryology has to pass through Compulsory Courses and Continuous Exams in accordance with the Individual Study Plan. The State Doctoral Exam is a key exam in the second half of Ph.D. study. The minimum requirements of science creativeness are accomplished via the publication of three articles, at least two papers in peer-reviewed journals with impact factor, and at least one first-author original article. Moreover, the fellowship at a foreign workplace and participation in a symposium are required. Ph.D. defense is the final step at Ph.D. study. You can find more information about conditions and study obligations valid at the Faculty of Medicine in Pilsen.

  Compulsory courses

 • Průběžné zkoušky/Regular Exams

  V souladu s Pravidly pro organizaci studia Lékařské fakulty v Plzni jsou součástí studia dvě průběžné zkoušky. Témata zkoušky jsou určena schváleným individuálním studijním plánem a je možné se k nim hlásit zde. Pracovníci OR se školitelem a studentem v nejbližší době konzultují finální termín. Obě zkoušky sestávají z krátké prezentace studenta na téma zkoušky (max. 10 min.), následně z rozpravy nad tématem s přítomnými členy OR (cca 10 min.) a nakonec zodpovězení tří zkouškových otázek (max. 10 min.). Do úvodní prezentace je vhodné zahrnout studentem používané metodiky (zejména v první průběžné zkoušce) a předběžné výsledky (zejména v druhé průběžné zkoušce).

  In accordance with the Rules of the study organization at the Faculty of Medicine in Pilsen, two continuous exams are included in the Individual Study Plan and belong to the Ph.D. topic. Applications can be submitted here. The secretary of the Board will contact and discuss the term with the supervisor and student henceforward. Exams consist of a brief presentation of the solved issue (10 min. at most), and the discussion (10 min. at most), including three exam questions. We can recommend noting Material & Methods in the talk of the first continuous exam and preliminary results into the second exam.

 • Státní doktorská zkouška/Doctoral State Exam

  Termín státní doktorské zkoušky navrhuje školitel v tomto dokumentu. Sekretariát OR se školitelem a studentem v nejbližší době konzultují finální termín. 

  Státní doktorská zkouška má dvě části a trvá 50–60 minut.

  1. V první části uchazeč představí během 5–7 minut teze a dosavadní pokroky v přípravě své dizertační práce. Následuje přibližně desetiminutová diskuse, v níž uchazeč reaguje na dotazy členů komise směrované do oblasti tématu jeho studia.

  2. V druhé části zkoušky si uchazeč předem volí jeden z pěti okruhů (Anatomie, Histologie, Embryologie, Buněčná biologie, Metodiky), z kterého si vylosuje tři otázky. Pro odpověď a následné doplňující otázky od členů komise se nepředpokládá písemná příprava, jde o ústní část zkoušky s předpokládanou dobou trvání 30–40 minut.

  Zkušební komise Anatomie, histologie, embryologie pro obhajoby a státní závěrečné zkoušky

  Okruhy a otázky jsou k dispozici v dokumentu níže. 


  The supervisor suggests the term state exam in this document. The secretary of the Board will contact and discuss the term with the supervisor and student henceforward. 

  The final exam consists of two parts and it lasts 50–60 minutes.

  1. During the first part, the candidate briefly presents the current progress in the preparation of his/her dissertation thesis (within 5–7 minutes). This is followed by an approximately 10-minute discussion in which the candidate responds to questions from members of the committee directed to the topic of his/her studies.

  2. In the second part of the exam, the candidate chooses one of the five areas (Anatomy, Histology, Embryology, Cell Biology, Methods). Three questions will be drawn randomly from the selected area. No written preparation is expected for being ready to answer the questions and subsequent supplementary questions from the members of the committee.

  The expected duration of this part of the oral exam is 30–40 minutes.

  The Examination Board for Anatomy, Histology, Embryology for Dissertation defense, and Doctoral state exams

  Fields and questions are available in the attached document below. 

 • Odevzdání a obhajoba disertační práce/The Submission and Defense of the Thesis

 • Doporučené kurzy a společnosti/Recommended Courses and Societies

 • Grantová agentura UK/The Charles University Grant Agency

 • Předpisy a dokumenty/Rules and Regulations