Weekly outline

 • Aktuálně/News

  Vítejte v pracovním modulu Oborové rady (OR) Anatomie, histologie a embryologie. OR je určena pro Lékařskou fakultu v Plzni, 2. lékařskou fakultu a 3. lékařskou fakultu. Zde najdete aktuality a důležité informace k doktorskému studijnímu programu (DSP) Anatomie, histologie a embryologie. Podpora je určena pro uchazeče, studenty, školitele i členy OR. Doporučujeme zapsání se do kurzu jako účastník (vlevo nahoře) -poté můžete očekávat notifikace o aktuálním obsahu e-mailem. Kontakt: jan.nevoral@lfp.cuni.cz; Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Plzni

  Welcome to the support platform of the Scientific Board of Anatomy, Histology & Embryology. The Board is destined for the Ph.D. study at the Faculty of Medicine in Pilsen, the 2nd Faculty of Medicine, and the 3rd Faculty of Medicine. Please, find news and essential information about Ph.D. study in Anatomy, Histology & Embryology. The support is destined for applicants, Ph.D. students, supervisors, and members of the Scientific Board. We encourage you to enroll in the course (see on the top left) and you can expect announcements of actual content henceforward via e-mail. Contact: jan.nevoral@lfp.cuni.cz; Department of Histology & Embryology, Faculty of Medicine in Pilsen

  • Milí kolegové, 

   buďte vítáni u průběžných zkoušek Ph.D. studentů OR Anatomie, histologie a embryologie. Detail najdete v přiložené pozvánce. Těšíme se na setkání a plodnou diskuzi. 

  • EMBO/FEBS Lecture Course. When: September 16 - 20. Where: Landshut, Germany. 

 • O nás/About Us

  Oborová rada (OR) Anatomie, histologie a embryologie garantuje doktorský studijní program, který se uskutečňuje na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni a 2. lékařské fakultě v Praze. Odborností OR pokrývá výzkum pohybového aparátu, cévního systému, kvantitativní histologie a stereologie, neurohistologie, histologie jater, regenerativní medicíny, regulace oplození a časného embryonálního vývoje u člověka i zvířecích modelů. V těchto a dalších odvětvích jsou pravidelně vypisována témata doktorského studia a jsou obhajovány disertační práce. Doktorské studium podléhá klíčovému dokumentu Pravidla pro organizaci studia na LFP UK, ke stažení zde

  Složení oborové rady Anatomie, histologie, embryologie

  Seznam aktivních školitelů

  Nabízená témata doktorského studia

  Dříve obhájené dizertace

  Obecné informace o doktorském studiu na LF v Plzni jsou k dispozici na webu fakulty


  The Ph.D. Study Board (SB) of Anatomy, Histology, and Embryology guarantees a doctoral study program, which takes place at Charles University, the Faculty of Medicine in Pilsen, and the 2nd Faculty of Medicine in Prague. SB covers with its expertise research on the musculoskeletal system, vascular system, quantitative histology and stereology, neurohistology, liver histology, regenerative medicine, regulation of fertilization, and early embryonic development in human and animal models. In these and other fields, doctoral study topics are regularly listed and theses are defended. The Ph.D. study is managed in accordance with the essential document Rules of Study at the Faculty of Medicine in Pilsen of Charles University which you can download here

  The Ph.D. Study Board (Doctoral Degree Board) in Anatomy, Histology, Embryology 

  List of active supervisors

  Offered topics of the Ph.D. study

  Previously defended theses

  General information about the Ph.D. study program at the Faculty of Medicine in Pilsen is available on the website of our Faculty

 • Výsledky učení doktorského studia/Ph.D. Learning Outcomes

  Absolventi doktorského studijního programu jsou svými školiteli a zkušebními komisemi od počátku vedeni k tomu, aby k datu absolvování byli prokazatelně schopni splnit přiložená zadání.

  Graduates of the doctoral program are guided from the outset by their supervisors and examination boards to be able to by the date of graduation - see the attached file. • Požadavky na školitele/Requirements for Supervisors

  Požadavky na stávající a nové školitele najdete v přiloženém dokumentu. 

  Requirements for existing and new supervisors are summarized in the attached document. 

 • Přihláška a nabídka témat disertačních prací/Admission and The List of Thesis Topics

  Přihlášku do doktorského studijního programu s nástupem 1. 10. můžete odeslat na Oddělení vědy a výzkumu LF v Plzni do 30. 4., společně s dokumenty, jejichž seznam naleznete zde. Pro aktuální nabídku témat disertačních prací navštivte webovou stránku. Kontaktujte prosím potenciálního školitele tématu ještě před odesláním přihlášky do doktorského studia a společně připravte anotaci.

  You can submit your application to the Ph.D. program, beginning on 1st October, to the Department of Science and Research of the Faculty of Medicine in Pilsen, due 30th April. List of the documents that should be submitted you can find here. Find the list of recently offered topics of theses at the website. Please contact the supervisor of the appropriate topic before the application for a Ph.D. study in order to elaborate on the annotation.


 • Přijímací řízení/Entrance Interview

  Podmínky a formální náležitosti k přijímacímu řízení platné na Lékařské fakultě v Plzni najdete zde. Součástí řízení je anotace disertační práce (doporučení najdete níže). Přijímací řízení v OR Anatomie, histologie a embryologie probíhá v přítomnosti minimálně dvou členů OR a školitele formou přátelského pohovoru. K jednání doporučujeme připravit prezentaci o tématu v angličtině (max. 10 min.), zahrnující: stručný přehled (naplňující zkoušku obecnou, hodnocena 0 – 30 body), představení hypotézy a zamýšlených metod (zkouška na téma práce, 0 – 40 bodů). Zkouška z anglického jazyka (0 – 20 bodů) je provedena na základě vědecké rozpravy o tématu vedené s uchazečem v angličtině po představení tématu. Hodnocení uchazeče může být bonifikováno až 10 body na základě dosavadní publikační činnosti. Návrh pro přijetí uchazeče je podmíněn minimálním bodovým ziskem 70 bodů.

  You can find all the requirements and documents needed for the admission process, including the entrance interview held in English, here. The annotation of your thesis is a part of the entrance interview (see below). In the case of the Ph.D. Study Board of Anatomy, Histology, and Embryology, at least two members of the Board and the supervisor of the applicant are present. We recommend that the applicant a preparation of a brief presentation (approx. 10 min.) dealing with the Ph.D. topic, including the introduction (the test of basic knowledge, 0 – 30 points), hypothesis, and methods (test of the Ph.D. topic, 0 – 40 points). English language level is examined due to the presentation and following discussion (0 – 20 points). Existing publication activity can improve the final assessment of the applicant (10 points). Recommendation of the applicant to Ph.D. study requires at least 70 points.

 • Individuální studijní plán/Individual Study Plan

  Sestavení individuálního studijního plánu (ISP) je nezbytný krok v 1. ročníku doktorského studia. Instrukce pro sepsání anotace a sestavení ISP najdete v Pravidlech pro organizaci studia (viz výše sekce "O nás"), čl. 28. Při sestavování následujte doporučení v dokumentu níže. Individuální studijní plány odevzdávejte v systému SIS dle instrukcí zde.  

  The assembly of an Individual Study Plan (ISP) is required at the beginning of the Ph.D. study. Please, follow the Rules for Organization of Study (see above in "About Us", Article 28. Moreover, you can follow the recommendations in the attached document (below).  Fill your study plan in SIS according to the instructions here

 • Studijní povinnosti/Study Obligations

  Student musí absolvovat příslušné kurzy a průběžné zkoušky podle stanoveného individuálního studijního plánu. Klíčovou zkouškou je Státní doktorská zkouška (SDZ) - doporučujeme jí naplánovat do 2. ročníku. Nedílnou součástí jsou požadavky na tvůrčí činnost studenta, tj. 3 publikace v odborných časopisech, z toho 2 práce publikované v časopise s impakt faktorem a alespoň 1 práce prvoautorská. Další povinností je absolvování stáže a účast na vědecké konferenci. Doktorské studium je zakončeno obhajobou disertační práce. Více k podmínkách a studijním povinnostem zde.

  Povinné kurzy

  Ph.D. students in the Anatomy, Histology, and Embryology program have to pass Compulsory Courses and Continuous Exams in accordance with the Individual Study Plan. The State Doctoral Exam is a key exam of the Ph.D. study - scheduling it for the 2nd year is highly recommended. The minimum requirements of science creativeness are accomplished via the publication of three articles, at least two papers in peer-reviewed journals with an impact factor, and at least one first-author original article. Moreover, a fellowship at a foreign workplace and participation in a symposium are required. Ph.D. defense is the final step in Ph.D. study. You can find more information about conditions and study obligations valid at the Faculty of Medicine in Pilsen.

  Compulsory courses

 • Průběžné zkoušky/Regular Exams

  V souladu s Pravidly pro organizaci studia Lékařské fakulty v Plzni jsou součástí studia dvě průběžné zkoušky. Témata zkoušky jsou určena schváleným individuálním studijním plánem a je možné se k nim hlásit zde. Pracovníci OR se školitelem a studentem v nejbližší době konzultují finální termín. Obě zkoušky sestávají z krátké prezentace studenta na téma zkoušky (max. 10 min.), následně z rozpravy nad tématem s přítomnými členy OR (cca 10 min.) a nakonec zodpovězení tří zkouškových otázek (max. 10 min.). Do úvodní prezentace je vhodné zahrnout studentem používané metodiky (zejména v první průběžné zkoušce) a předběžné výsledky (zejména v druhé průběžné zkoušce).

  In accordance with the Rules of the study organization at the Faculty of Medicine in Pilsen, two continuous exams are included in the Individual Study Plan and belong to the Ph.D. topic. Applications can be submitted here. The secretary of the Board will contact and discuss the term with the supervisor and student henceforward. Exams consist of a brief presentation of the solved issue (10 min. at most), and the discussion (10 min. at most), including three exam questions. We can recommend noting Material & Methods in the talk of the first continuous exam and preliminary results into the second exam.

 • Státní doktorská zkouška/Doctoral State Exam

  Termín státní doktorské zkoušky navrhuje student po konzultaci se svým školitelem v tomto dokumentu, v souladu se studijním plánem (doporučujeme 2. ročník). Sekretariát OR se školitelem a studentem v nejbližší době konzultují finální termín. 

  Státní doktorská zkouška má dvě části a trvá 50–60 minut.

  1. V první části uchazeč představí během 5–7 minut teze a dosavadní pokroky v přípravě své dizertační práce. Následuje přibližně desetiminutová diskuse, v níž uchazeč reaguje na dotazy členů komise směrované do oblasti tématu jeho studia.

  2. V druhé části zkoušky si uchazeč předem volí jeden z pěti okruhů (Anatomie, Histologie, Embryologie, Buněčná biologie, Metodiky), z kterého si vylosuje tři otázky. Pro odpověď a následné doplňující otázky od členů komise se nepředpokládá písemná příprava, jde o ústní část zkoušky s předpokládanou dobou trvání 30–40 minut.

  Zkušební komise Anatomie, histologie, embryologie pro obhajoby a státní závěrečné zkoušky

  Okruhy a otázky jsou dispozici v přiloženém dokumentu. 


  The student and her/his supervisor suggest the term state exam in this document, by the study plan (2nd year is recommended). The secretary of the Board will contact and discuss the term with the supervisor and student henceforward. 

  The final exam consists of two parts and it lasts 50–60 minutes.

  1. During the first part, the candidate briefly presents the current progress in preparing his/her dissertation thesis (within 5–7 minutes). This is followed by an approximately 10-minute discussion in which the candidate responds to questions from committee members directed to the topic of his/her studies.

  2. In the second part of the exam, the candidate chooses one of the five areas (Anatomy, Histology, Embryology, Cell Biology, Methods). Three questions will be drawn randomly from the selected area. No written preparation is expected for being ready to answer the questions and subsequent supplementary questions from the committee members.

  The expected duration of this part of the oral exam is 30–40 minutes.

  The Examination Board for Anatomy, Histology, Embryology for Dissertation defense, and Doctoral state exams

  Field and questions are available in the attached document. 

 • Odevzdání a obhajoba disertační práce/The Submission and Defense of the Thesis

 • Doporučené kurzy a společnosti/Recommended Courses and Societies

  Univerzitní portál pro doktorandy: https://phd.cuni.cz/PHD-30.html

  University platform for Ph.D. students: https://phd.cuni.cz/PHDEN-1.html

  Užitečné kurzy pro vědeckou práci doktorandů: https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=1600

  Useful courses for scientific work of Ph.D. students: https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=1601


 • Grantová agentura UK/The Charles University Grant Agency

 • Předpisy a dokumenty/Rules and Regulations