1. Úvod | Jak budovat reflexivně participativního partnerství (RPP)

RPP je schéma, které přibližuje šestici aspektů, balíčků, které je dobré mít na paměti při přípravě spolupráce, založené na ideálu rovnosti, lidské důstojnosti a odpovědnosti každého z partnerů. Každý z partnerů, který se rozhodne se v takové spolupráci angažovat, si může sestavit a promyslet svoji vlastní šestici balíčků (včetně svých motivací, svého pohledu na to, kdo jsou a jací jsou jeho partneři, a další). Sdílením a společným probíráním těchto balíčků si můžete s partnery vyjasnit své odlišné názory na cíle a motivy spolupráce, společné cíle a očekávané přínosy partnerství. RPP by mělo být vnímáno jako virtuální pole, ve kterém probíhá cyklický proces reflexe jeho různých aspektů, které se proměňují z dalšími zkušenostmi. Ke každému aspektů je proto třeba se vracet a reflektovat jej znovu, aby pokračoval proces zlepšování reflexivního participativního partnerství. V tomto otevřeném procesu můžete narazit na řadu potíží a chyb, a proto je užitečné k němu přistupovat z pozice „celoživotního učení“. 

Motivací k reflexi je ve schématu RPP zpravidla setkání s nerovností v postavení, moci či znalostech nebo s rozdílnými postoji potenciálních partnerů, kterým se rozhodnete společně postavit. Proto jsme do středu zájmu postavili otázku KDO JSOU (POTENCIÁLNÍ) PARTNEŘI. Jde o to identifikovat jednoho nebo více potenciálních partnerů, které chceme přizvat do reflexivně participativního partnerství, abychom čelili jejich (nebo i své) nerovné pozici a nerovnost zpochybnili či odstranili. Příklady najdete v Praktické příručce, která přibližuje další detaily toho, co je užitečné vědět.

Při zvažování potenciálních partnerů pro spolupráci je důležité si uvědomit a zpochybnit případné předsudky nebo nepochopení, kterými můžeme trpět ve vztahu k určitým skupinám, ať už se jedná o uživatele služeb z marginalizovaných komunit (např. Romové / Sintové nebo Travelleři, mladí lidé nebo ženy léčené se závislostí, osamělí senioři, lidé s chronickým duševním onemocněním atd.) nebo o odborníky z různých oborů (tj. sociální pracovníci vs. zdravotní sestry vs. lékaři atd.). V případech, kdy se toto projeví, nám může záměrné zapojení osob s různými zkušenostmi pomoci překonat případná nedorozumění nebo nedostatek empatie vůči jejich postavení nebo potřebám. V takových situacích může být přínosné začít proces RPP tím, že předtím, než identifikujeme a oslovíme PARTNERY, reflektujeme baličky KONTEXT a MOTIVACE. Pokud jsme sami v pozici „slabších“ partnerů, ve smyslu statusu, je vždy obtížnější otevírat spolupráci. Pro “posílení“ své pozice potřebujeme argumenty, na které budou naši partneři slyšet, případně takové partnery, kteří potřebu partnerství již chápou.

K identifikaci partnerů a budování vztahů založených na důvěře v procesu RPP doporučujeme naslouchat zkušenostem potenciálního partnera, abychom mu lépe porozuměli, ať už se jedná o uživatele služeb, jiné odborníky nebo další skupiny (balíček PARTNEŘI). To nám umožní motivovat je ke spolupráci a postoupit dál, a to díky argumentům, kterým rozumějí (balíček MOTIVACE). 

Pro účinné zapojení do reflexivně participativních postupů v jednotlivých balíčcích RPP doporučujeme zamyslet se nad vlastní motivací, pozicí a hodnotami (balíček VLASTNÍ POZICE) a pokusit se pochopit kontext náš i potenciálních partnerů, včetně jejich individuální i kolektivní paměti a zkušeností (balíček KONTEXT).